Privacyverklaring

Mr. L.M.J. Leerkes, gevestigd te Terborg, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens voor Kantoor mr. Leerkes. Zij is Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken op 06-17005516 en via e-mail op info@mrleerkes.nl.

Mr. L.M.J. Leerkes verwerkt persoonsgegevens naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht die zij in het kader van haar werkzaamheden als, mediator en/of coach met cliënten sluit. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: naam- en adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum en BSN-nummer. De rechtsgrond hiervoor is gelegen in de overeenkomst van opdracht. Deze persoonsgegevens worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst van opdracht, niet aan derden verstrekt en vallen onder de geheimhoudingsplicht. Indien een derde wordt ingeschakeld, zal ook die derde gehouden zijn de AVG na te leven en zal tussen mr. L.M.J. Leerkes en de derde een overeenkomst worden gesloten om dit te garanderen.

Persoonsgegevens zullen voor een periode van zeven jaar worden bewaard in verband met de bewaarplicht van dossiers zoals die wordt voorgeschreven door de Belastingdienst en/of de beroepsorganisaties waarbij mr. L.M.J. Leerkes aangesloten is. Gegevens van cliënten worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Cliënten hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

In geval van klachten aangaande verwerking van persoonsgegevens kan een klacht worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Er worden geen cookies gebruikt.

Bij eventuele vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met mr. L.M.J. Leerkes op telefoonnummer 06-17005516/e-mailadres info@mrleerkes.nl.