Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die gelden voor mijn werkzaamheden als mediator. Na deze weergave volgt een weergave van de algemene voorwaarden die gelden voor mijn werkzaamheden als coach.

****

Algemene voorwaarden van Kantoor mr. Leerkes — MEDIATION

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Kantoor mr. Leerkes. Bij kantoor mr. Leerkes is mr. Leerkes werkzaam als mediator. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Kantoor mr. Leerkes in het kader van mediation.

1.2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 Opdracht

2.1

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de eenmanszaak Kantoor mr. Leerkes. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Kantoor mr. Leerkes verbonden persoon wordt uitgevoerd.

2.2

De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de mediator de opdracht heeft aanvaard.

2.3

Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de cliënt/opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op het eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

2.4

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever al de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de mediator toekomt, tenzij anders is overeen gekomen.

2.5

De mediator voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis.

2.6

De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW (betreffende persoonlijke opdrachtverlening resp. hoofdelijke aansprakelijkheid) wordt uitgesloten.

 

Artikel 3 Geheimhouding

3.1

Kantoor mr. Leerkes is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting die een behoorlijk mediator jegens derden in acht dient te nemen.

3.2

Indien het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt deze geheimhoudingsverplichting in beginsel eveneens tegenover de opdrachtgever. Dit hangt onder andere af van de aard en inhoud van de te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 4 Honorarium en verschotten

4.1

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerder met verschotten en BTW verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2

Het honorarium wordt vastgelegd overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht.

4.3

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het jaarlijks door Kantoor mr. Leerkes vast te stellen uurtarief.

4.4

Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

4.5

Onder de verschotten worden begrepen de vergoeding van de door de mediator (vooruit) te betalen kosten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van het opvragen van uittreksels en (geboorte)akten, etc.

4.6

Kantoor mr. Leerkes is gerechtigd van de cliënt/opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

4.7

Tenzij anders overeengekomen kan zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tussentijds, als aan het einde van de werkzaamheden een verschuldigd bedrag aan honorarium, kantoorkosten en verschotten worden gedeclareerd aan de cliënt/opdrachtgever.

4.8

Een declaratie gaat vergezeld van een specificatie, tenzij anders overeenkomen. De advocaat/mediator houdt de tijdregistratie bij. Deze urenregistratie is bindend behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

4.9

Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan de cliënt/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en wettelijke rente is verschuldigd. In geval van incassomaatregelen zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

4.10

Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de mediator voorts gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking heeft/hebben. In dat geval is Kantoor mr. Leerkes niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

4.11

Betalingen door of namens de cliënt/opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot mindering van de declaratie die het langst open staat, zelfs al wordt bij betaling door of namens de cliënt/opdrachtgever anders vermeld.

4.12

In geval van bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand is het in artikel 4.1 tot en met 4.8 bepaalde niet van toepassing.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1

Kantoor mr. Leerkes heeft de beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kantoor mr. Leerkes in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kantoor mr. Leerkes voldoet aan de voorschriften van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

5.2

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.

5.3

Kantoor mr. Leerkes zal bij de inschakeling van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Het kantoor is door de cliënt/opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5.4

Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Kantoor mr. Leerkes binnen zes maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 

Artikel 6 Gedragsregels

6.1

Mr. Leerkes is als mediator gebonden aan de regels van Mediatorsfederatie Nederland (het reglement en de gedragsregels).

 

Artikel 7 Beëindiging opdracht en archivering

7.1

Zowel de cliënt/opdrachtgever als Kantoor mr. Leerkes kunnen een opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. Kantoor mr. Leerkes heeft in dat geval het recht om het dossier van de cliënt/opdrachtgever onder zich te houden totdat deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7.2

Nadat de zaak is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt/opdrachtgever afkomstige, originele stukken op verzoek van deze worden teruggegeven.

7.3

Kantoor mr. Leerkes archiveert ieder dossier gedurende zeven jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft Kantoor mr. Leerkes het recht het dossier te vernietigen.

 

Artikel 8 Klachten

8.1

In geval van een klacht over de dienstverlening door de advocaat/mediator, kan de cliënt/opdrachtgever klagen bij de mediator zelf. Indien dat niet tot genoegzame oplossing leidt voor de klager, wordt op diens verzoek een advocaat van Beutener/Staal advocaten aangewezen om op te treden als klachtfunctionaris en de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen.

8.2

Indien zulks naar het oordeel van de cliënt/opdrachtgever en/of Kantoor mr. Leerkes wenselijk is, dan de cliënt/opdrachtgever zich wenden tot de Mediatorsfederatie Nederland.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1

Op de tussen de advocaat/mediator en de cliënt/opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele nader, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2

Geschillen uit deze overeenkomsten worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 10 Kenbaarheid algemene voorwaarden

10.1

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.mrleerkes.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

10.2

Kantoor mr. Leerkes heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Mr. L.M.J. Leerkes, mediator is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09195750.BTW nummer is NL136880617B02.

 

***************************************************************************************************************

Algemene Voorwaarden Kantoor mr. Leerkes — COACHING

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: kantoor mr. Leerkes die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
b. opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
c. diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
d. coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractsduur en opzegging
5.1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
6.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
8.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
9.1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
9.2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
9.3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
9.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
9.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
9.6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

  1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
  2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
11.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
11.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
11.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
11.5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
12.1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
12.2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
12.3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
12.4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
12.5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
12.6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
12.7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
14.1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
14.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Kantoor mr. Leerkes, KvK 09195750